กระบวนการออกแบบนวัตกรรม Stop Bleeding AR Boxset แอพพลิเคชั่น HP Reveal

ใช้นวัตกรรม Stop Bleeding AR Boxset ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาจากนวัตกรรม Stop Bleeding AR Boxset จำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนนำมือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ที่เปิดแอพพลิเคชั่น HP Reveal ไว้อยู่ไปส่องบนรูป AR Code ต่างๆ ก็จะปรากฏภาพ Overlay ของ AR ที่ครูผู้สอนสร้างเอาไว้

 

                

            

Message us