Science นวัตกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

PDS BOTANICAL PROJECT

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้กูเกิ้ลคลาสรูมเพื่อส่งเสริมทักษะ ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้กูเกิ้ลคลาสรูมเพื่อส่งเสริมทักษะ ในศตวรรษที่ 21