Math นวัตกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC

สื่อทำมือ LINE & ANGLE

กระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง