Home Economics and Computer Science นวัตกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Code.org (AppLab Classroom)

การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย PIKTOCHART