หลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา 1 (พ 21103) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้   ที่มีเนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาให้บรรลุตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ โดยใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน นอกจากนี้กิจกรรมพลศึกษาที่มีความหลากหลาย จะเป็นการเสริมสร้างความสามารถ ความมั่นใจ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่แตกต่างกันของกิจกรรมและกีฬาให้แก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมแฮนด์บอล

         

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น

          

ยิมนาสติก

          

ว่ายน้ำ

              

Message us