Posted on

ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาแบบจาลองทางความคิดและทักษะการสร้างแบบจาลอง เรื่อง ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5