กระบวนการออกแบบนวัตกรรม Stop Bleeding AR Boxset แอพพลิเคชั่น HP Reveal

ใช้นวัตกรรม Stop Bleeding AR Boxset ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาจากนวัตกรรม Stop Bleeding AR Boxset จำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนนำมือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ที่เปิดแอพพลิเคชั่น HP Reveal ไว้อยู่ไปส่องบนรูป AR Code ต่างๆ ก็จะปรากฏภาพ Overlay ของ AR ที่ครูผู้สอนสร้างเอาไว้                                

atitayaporn

05/23/2019

หลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา 1 (พ 21103) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้   ที่มีเนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาให้บรรลุตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ โดยใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน นอกจากนี้กิจกรรมพลศึกษาที่มีความหลากหลาย จะเป็นการเสริมสร้างความสามารถ ความมั่นใจ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่แตกต่างกันของกิจกรรมและกีฬาให้แก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น กิจกรรมแฮนด์บอล           การเคลื่อนไหวเบื้องต้น           ฃ ยิมนาสติก            ว่ายน้ำ               

atitayaporn

04/01/2019
Message us