การจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน (Interactive learning through intergrated technology : ILIT)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน แผนการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

atitayaporn

03/27/2019
Message us