Posted on

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง