Posted on

การศึกษาผลของการใช้เส้นจำนวนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ตัวแทน (Representation) เรื่อง การหาเซตคำตอบของอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีสองขึ้นไปและอสมการเศษส่วนพหุนามของนักเรียน