Posted on

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Devies) เป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3