Posted on

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5EsBSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3